3

                                                                                             

 

Общи Условия за Ползване на Интернет Сайт

www.vzaro.bg

Сайтът http://www.vzaro.bg, представлява онлайн платформа за електронна търговия - за покупко-продажба на обявените в него стоки и услуги.

Сайтът http://www.vzaro.bg, е изключителна собственост на "Сучесо 8486 " ЕООД , дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 206646923, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. Банкя, ул. К. Честименски 5, представлявано от Красимира Соколова.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на сайта. Използването на сайта и регистрирането на поръчка чрез него се счита за съгласие с посочените условия. Ако не приемате тези Общите условия, моля не използвайте този сайт.

І. ПРЕДМЕТ

Чл.1. (1) Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между "Сучесо 8486 " ЕООД, дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 206646923 със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. Банкя, ул. К. Честименски 5, представлявано от Красимира Соколова, наричано по-долу за краткост "Търговец", от една страна, и клиентите наричани по-долу „Потребители“ на интернет страници и услуги, намиращи се на сайта http://www.vzaro.bg, наричан по-долу „Електронен магазин“, от друга.

(2) Общите условия се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители и представляват правно споразумение, което има обвързваща задължителна сила между Потребителите и Търговеца, и което се урежда от действащото законодателство в Република България. Взаимоотношенията между страните се регулират изключително и само от тези Общи условия, от Политиката за лични данни и други писмени условия, създадени и публикувани от Търговеца в уебсайта, които са неразделна част от Общите условия.

ІІ. ОБЩИ ПОНЯТИЯ

Чл.2. Посочените в настоящите „Общи условия” думи и изрази имат следното значение:

1. Търговец - "Сучесо 8486 " ЕООД - ЕИК 206646923, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. Банкя, ул. К. Честименски 5.

2. Клиент – всяко пълнолетно (навършило 18 г.) и дееспособно физическо лице, както и всяко непълнолетно лице (на възраст между 14 и 17 г.), предварително получило съгласие от свой родител или друг законен представител, или юридическо лице, или друго правно образувание, независимо дали е регистрирано в сайта като потребител или не, което използва уебсайта на Доставчика по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

С извършването на поръчка от сайта Потребителят декларира, че е пълнолетен (навършил 18 години) и че притежава съответната степен на дееспособност, за да сключва сделки, респективно – че е непълнолетен и е получил предварително съгласие, от страна на свой родител или друг законен представител, да сключи съответната сделка

3.„Електронен магазин” е Интернет сайтът vzaro.bg, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между Търговеца и Потребителя за покупко-продажба на конкретна стока.

4. Потребителски профил – раздел от сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Потребителя да изпрати поръчката и който съдържа информация относно Потребителя.

5. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Търговеца и Потребителя, чрез който Потребителя заявява на Търговеца, през сайта, намерението си за купуване на стоки и услуги от сайта.

6. Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от сайта.

7. Договор за продажба - договор, по силата на който Търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на Потребителя, а Потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.

8. Лични данни - информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

9. Възстановяване на сума – действието от страна на Търговеца по възстановяване на сума на Потребителя в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от сайта.

10. Промоции - всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени стоки и/или услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Търговеца.

11. Бюлетин - електронно информационно съобщение, отнасящо се до продавани в електронния магазин стоки през определен период от време, което може да е поместено на Интернет страницата, а може и да се изпращат по електронната поща на Потребител.

III. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА И НАДЗОРНИ ОРГАНИ

Чл.3. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Търговеца: "Сучесо 8486 " ЕООД

Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. Банкя, ул. К. Честименски 5

Адрес за упражняване на дейността: БЪЛГАРИЯ, гр. Банкя, ул. К. Честименски 5

Данни за кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, гр. Банкя, ул. К. Честименски 5, еmail: office@vzaro.bg, тел: (+359) 879265545

Номер по ДДС в Република България: BG206646923

2. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

еmail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

3. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

IV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 4. Електронният магазин e достъпен на адрес в Интернет http://www.vzaro.bg, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на избраните от тях стоки и услуги, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на Електронен магазин и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори чрез интерфейса на Електронен магазин;

3. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори за покупко-продажба и доставка на стоките и услугите с Електронен магазин, съгласно поддържаните от Електронен магазин начини за разплащане.

4. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Електронен магазин;

5. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

6. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите;

Чл. 5. (1) Търговецът сключва с Потребителите договор за покупко-продажба на стоките. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Търговеца в платформата.

(2) По силата на сключения с Потребителя договор за покупко-продажба на стоки, Търговецът се задължава да организира доставката прехвърлянето на собствеността на Потребителя на определените от него чрез сайта стоки.

(3) Потребителите, заплащат на Търговеца възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на Електронен магазин и настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Търговеца на адреса на Електронен магазин в Интернет.

(4) Търговецът, доставя заявените от Потребителите стоки в сроковете и при условията, определени на страницата на онлайн-магазина и съгласно настоящите Общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

V. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 6. (1) За да използва Електронен магазин за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят може да попълни електронната регистрационна форма, намираща се на интернет адреса на онлайн-магазина.

(2) При използване на сайта, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(3) Регистрацията в сайта е по желание на Потребителя. Не се изисква задължителна регистрация, за да се пазарува от Електронния магазин.

(3) Потребителят, по всяко време може да даде съгласие да получава информационен Бюлетин, както и да получава рекламни съобщения и информация за промоции чрез имейл, sms и по всякакъв електронен път. В случай че Потребителят не желае да получава рекламен Бюлетин или известия по електронен път, може да се откаже във всеки един момент и да информира Търговеца, като изпрати имейл .

(4) При пазаруване от Електронния магазин, Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна.

(5) В случай че Потребителят предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, Търговецът има право да прекрати договора, като спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на Потребителя до профила му.

(6) Непосредствено преди предоставянето на своите данни, Потребителят следва да се запознае с Политика за поверителност, поместена в сайта и следва изрично да даде своето съгласие, личните му данни да се обработват при записаните в нея условия.

(7) Потребителят, може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

(8) При регистрация на сайта, Търговецът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес.

Чл. 7. (1) Всички посочени на сайта цени са с включен данък върху добавената стойност. Плащанията могат да бъдат извършвани в български лева. Указаните цени са за съответния брой.

Чл. 8. (1) Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка.

(2) Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице – представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката, Потребителят или третото лице – представител на Потребителя, подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката.

(3) При наличие на проблем относно закупен продукт, може да се свържете с нас на телефон (+359) 879265545, или имейл адрес e-mail: office@vzaro.bg. При констатация на дефектен продукт, Електронният магазин се ангажира той да бъде подменен с нов като транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Eлектронния магазин. Рекламации за повредена по време на транспорта стока, се разглеждат само въз основа на протокол за рекламация, изготвен в присъствието на куриера.

(4) При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, същата се счита за невалидна и за Търговеца не възниква задължение за нейното изпълнение.

(5) В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената стока.

VI. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБАНА СТОКИ

Чл. 9. (1) Покупко-продажбата може да се извърши:

(2) Поръчки на стока/стоки може да се правят от територията на България, както и от всяка друга държава по света.

(3) Потребителят закупува стока, предлагана от Търговеца, на електронния адрес на магазина.

(4) Всяка регистрирана поръчка на сайта vzaro.bg се потвърждава допълнително в телефонен разговор с наш сътрудник до 2 работни дни след регистриране на поръчка в ел.магазин.

Стандартният срок за изпълнение на поръчаният артикул е 5-7 работни дни.

В период на намаления, промоции, специални оферти и събития се увеличава натовареността на производственият процес и срокът за изработване се удължавана 7-10 работни дни.

Горепосочените периоди подлежат на промяна по всяко време, от страна на Търговеца, поради обективни обстоятелства.

Търговецът може да откаже да изпълни вече потвърдена поръчката по всяко време, като за това следва да уведоми съответният потребител чрез имейл или тел.обаждане.

Ако поръчката е предварително заплатена с кредитна карта, то сумата ще бъде възстановена в рамките на 5 работни дни, които започват да текат в момента от уведомяване.

Търговецът се задължава да информира Потребителя за всички подробности, нередности, неналична стока и т.н. по електронен път или чрез телефонно обаждане на предоставения от Потребителя телефон за контакт.

(5) Договорът с Потребителя се счита за сключен след приемане от Търговеца чрез Електронния магазин на заявлението за покупка, попълнено правилно от Потребителя в процеса на поръчката.

(6) Търговецът организира доставката на стоките на посочения от Потребителя адрес и не носи отговорност в случай, че посочените данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. (1) Потребителите могат да направят поръчка на стока/стоки от сайта, като се регистрират в Електронен магазин и създадат свой профил.

(2) Търговецът, дава възможност да се направи поръчка на стока/стоки и без извършването на регистрация. Предоставената възможност на Потребителя за регистрация в сайта и създаване на профил е само по желание на Потребителя.

(3) Потребителите извършват покупко-продажба на стоки, използвайки Електронния магазина, следвайки следните стъпки:

1. Влизане в системата за извършване на поръчки в Електронния магазин;

2. Избиране на една или повече от предлаганите в Електронния магазин стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.

3. Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Потребителя, като страна по договора.

4. Предоставяне на данни за извършване на доставката;

5. Избор на метод за плащане на цената;

6. Избор на метод за доставка на продукта;

7. Потвърждение на поръчката.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 11. (1) Потребителят има право:

1. Да разглежда, поръчва и получава стоките от Електронен магазин по реда и условията, посочени в настоящите Общи условия;

2. Да се информира за състоянието на своята поръчка;

3. На достъп до Електронен магазин, при спазване на условията и изискванията за достъп;

4. На достъп и корекция на личните си данни;

5. На доставка на заявената стока/стоки на посочения адрес за доставка;

6. По всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени заявки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка;

7. Да откаже да получи заявената от него за покупка стока/стоки при спазване на законовите изисквания на Закона за защита на потребителите. Потребителят има право в срок от 14 дни от датата на приемане на стоките от него, да се откаже безусловно от договора от разстояние. Когато Потребителят иска да се откаже от договора, той информира Търговеца за решението си преди изтичането на посочения 14-дневен срок. Упражняването на правото на отказ прекратява задълженията на страните да изпълнят договора от разстояние.

8. В срок до 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора, Търговецът възстановява платените суми от Потребителя за стоката/стоките чрез метода на наложен платеж. Търговецът не  изплаща суми по банков път.

9. Заплаща само преките разходи за връщането на стоките с изключение на случаите, когато Търговецът се е съгласил да ги заплати, или ако Търговецът не го е уведомил, че разходите за връщане на стоките се заплащат от Потребителя. Електронният магазин уведомява своите клиенти, че разходите по връщането на стоките винаги се заплащат от Потребителите. Върнатата стока трябва да е с етикети, в добър търговски вид, да не е носена, прана, гладена, скъсана, да е чиста, без странични миризми (като кремове, парфюми или цигарен дим), да не са правени опити за корекция на евентуален дефект или размер. Стоката, следва да е обезопасена от повреждане по време на транспорта и изпратена на адреса на Търговеца. Пратки с върната стока, които поради неподходяща опаковка са били повредени при транспортирането, ще бъдат връщани на Потребителя за негова сметка. Към пратката трябва да бъдат приложени: стокова разписка и формуляр за отказ. В случай, че Потребителят върне продукт, това може да стане с куриерска фирма по негово желание.

10. На рекламация, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:

- производствени дефекти на стоката;

- констатирани липси на части от стоката;

- изпратена е грешна стока, различна от поръчаната;

- несъответствие с обявения размер и/или цвят – стока, изпратена в различен размер и/или различен цвят от поръчания;

11. Рекламацията може да се предяви пред Търговеца на посочения телефон (+359) 879265545 или имейл адрес e-mail: office@vzaro.bg. Срокът, в който Потребителите могат да се възползвате от връщане или замяна, е 14 дни след получаване на пратката. Преди Потребителят да упражни правото си на рекламация и да изпрати съответната стока към Търговеца, следва първо да се свърже с представител на магазина. При предявяване на рекламацията, Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената при условията и по реда описани в ЗЗП. Потребителят има право да замени закупена стока с избран продукт от магазина, като трябва да отбележи желания от него продукт. Когато клиент иска да замени стока с друга, по-скъпа от тази, която връща, Търговеца приспада първоначално заплатената от клиента сума за продукт и информира клиента за размера на крайното доплащане. Подлежащата на рекламация стока трябва да е с етикети, в добър търговски вид, да не е носена, прана, гладена, скъсана, да е чиста, без странични миризми (като кремове, парфюми или цигарен дим), да не са правени опити за корекция на евентуален дефект или размер.  Стоката следва да е обезопасена от повреждане по време на транспорта и изпратена на адреса на Търговеца. Към пратката трябва да бъдат приложени: стокова разписка, касов бон, Формуляр за замяна или връщане на продукт, всички етикети да са с ненарушена цялост.

12. При замяна на стоки, транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на Електронния магазин. Връщането на стоките винаги се заплаща от Потребителя, освен в случаите на рекламация при дефектен продукт или грешно изпратен продукт.

13. В случай, че Потребителят желае да замени или върне продукт, това може да стане с куриерска фирма по негово желание. При връщане на продукт, възстановяването на дължимата сума е в срок от 14 дни. Стока, чието връщане или рекламация Търговецът не може да приеме поради неизпълнение на горепосочените условия, ще бъде изпратена обратно на Потребителя за негова сметка.

(2) Потребителят има задължение:

- да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;

- заплати цената на Поръчката си според обявения в сайта начин;

- да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия, публикувани на сайта за електронна търговия, и декларира, че се счита за обвързан с този ред и условия;

- да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.

(3) Всеки Потребител, независимо дали е направил поръчка или не, се задължава при ползване на услугите да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.

(4) Потребителят, носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят, е длъжен незабавно да уведомява Търговеца и съответните надзорни органи за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване;

(5) Потребителят, е длъжен да обезщети Търговеца и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра на сайта, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица, или направил достъпни чрез сайта на онлайн-магазина в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

Чл. 12. (1) Търговецът има право:

1. По всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите Общи условия, да прекратява, спира или променя предоставяните услуги;

2. Да изпраща до Потребителя бюлетини с рекламни съобщения, за получаването на които Потребителят се е абонирал;

3. Може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. Електронният магазин не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на Търговеца и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси;

4. Има право да събира и използва информация относно своите Потребители. Информацията по предходния член може да бъде използвана от Търговеца, освен в случай на изрично несъгласие от страна на Потребителя;

5. Електронният магазин събира и използва информацията с цел изпълнение на поръчките в сайта и изпълнението на договора, както и за подобряване на предлаганите услуги. Всички цели, за които Търговеца използва информацията, са съобразени със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), както и с добрите нрави и Интернет етиката;

6. Електронният магазин няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните услуги;

- Продава всички стоки, включително тези в промоция/намаление до изчерпване на количествата, дори това да не е отбелязано изрично в сайта;

- При неспазване на задълженията от страна на Потребителя, регламентирани в настоящите Общи условия, Търговецът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи Търговецът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение;

- Има право да инсталира върху компютрите на Потребителите cookies („бисквитки“). Търговецът използва „бисквитките“ на основание чл.4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ). В „бисквитките“ не се съхраняват лични данни, чрез които Електронният магазин би могъл да Ви идентифицира. Съгласието за използване на cookies, може да бъде отменено или изменено по всяко време от настройките на ползвания браузър.

(2) Търговецът има задължение:

1. Да прехвърли на Потребителя фактическата власт на закупената стока след получаването от страна на Търговеца или на негов представител на покупната цена на конкретната стока;

2. Да достави в срок заявената за покупка стока;

3. Да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;

4. Да приеме рекламацията, ако тя е предявена своевременно и е основателна;

5. Да гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR);

6. Да полага грижа, информацията в Електронния магазин да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата;

7. Гарантира за съответствието на стоката с договора за продажба съгласно разпоредбите на ЗЗП;

8. Да предприема всички необходими технически и организационни мерки за сигурност, с цел защита на администрираните от Търговеца лични данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR).

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ

Чл. 13. (1) Настоящите Общи условия и договора на Потребителя с Търговеца се прекратяват в следните случаи:

При преустановяване на дейността от Търговеца;

Прекратяване поддържането на Електронния магазин;

По взаимно съгласие на страните в писмен вид;

Едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

В случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в сайта на Електронен магазин. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

В случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки;

В други, предвидени в закон случаи.

(2) При прекратяване на договора, Търговецът предприема действия по дезактивиране на потребителския профил и заличаване паролата за достъп до същия.

X. ДОСТАВКА НА СТОКИ

Чл.14. (1) Доставката на стоките от Електронния магазин се извършва до адрес на територията на Република България, посредством фирма за бързи куриерски услуги "СПИДИ" АД.

(2) Доставка се извършва само на успешно приети поръчки. Стоката се предава на куриера за транспортиране до съответния адрес, а попълнената куриерска товарителница е доказателство за предаване на стоката.

(3) Преди изпращане на поръчаната стока Търговецът има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

(4) Срокът за доставка на поръчката за територията на Република България е от 3 до 5 работни дни, считано от датата на потвърждаването й. Стоки, изработени по индивидуална поръчка, имат срок на доставка, който се определя конкретно във всеки случай в зависимост от спецификите на стоката и времето за изработването.

(5) Потребителят, има право да върне или замени пратката в рамките на 14 дни от получаването. Няма право на тест и преглед.

(6) Разходите за доставка се покриват от Потребителя освен в случаите на доставка на стоки на стойност над 300 лв., в който случай разходите за доставка се поемат от Търговеца. В случай на връщане и замяна, доставката обратно към Търговеца се поема от Потребителя.

(7) В случай, че Потребителят не бъде намерен на адреса, посочен в заявката и съответният куриер не може да осъществи доставката според работния си график, на посочения адрес за доставка се оставя известие с телефон на куриера, с когото Потребителят следва да се свърже в рамките на 3 (три) работни дни или се следват правилата на уведомяване на куриерската фирма. (За повече информация, моля посетете сайта на „Спиди“ АД: http://www.speedy.bg).

(8) Ако Потребителят, не се свърже с куриера в посочения по-горе срок и по този начин се стигне до невъзможност за връчване на пратката, договорът за онлайн продажба се прекратява автоматично и стоката се връща на Търговеца.

(9) В случай че Потребителят желае пренасочване на пратката на друг адрес, различен от адреса, посочен вече в поръчката, която е потвърдена от Търговеца, това се счита за допълнителна услуга и Потребителят/получателят на стоката следва да заплати стойността на доставката съгласно тарифата на „Спиди“ АД.

(10) При пренасочване на пратката към друг адрес, различен от адреса, посочен вече в поръчката, която е потвърдена от Търговеца, поради предоставен от Потребителя грешен или непълен адрес, това отново се счита за допълнителна услуга и Потребителят/получателят на стоката, следва да заплати стойността на доставката, съгласно тарифата на „Спиди“ АД.

(11) При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.

(12) Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.

(13) Пратки, изпратени до офис на куриерската фирма и пратки, пренасочени до офис на куриерската фирма имат срок на престой от пет дни в съответния офис.

XI. ЗАПЛАЩАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Чл.15. Заплащането на заявените стоки от Електронния магазин, може да се извърши чрез наложен платеж, при предаване на стоката от трето лице или онлайн чрез интерфейса на Електронния магазин. Търговецът си запазва правото в някои случаи да поиска авансово заплащане на стоката.

За всички поръчки на стойност над 300 лева, се изисква предплащане в размер на 20% от общата стойност на поръчката като капаро.

XII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл.16. (1) Всички компоненти от съдържанието на интернет страницата, включително текстове, лога, снимки, изображения, илюстрации, графики, дизайни, видео, софтуерни програми разположени на уебсайта на Търговеца (включително наличните бази данни), представляват обекти на интелектуалната собственост и подлежат на закрила от специалното законодателство, принадлежат на Търговеца или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Търговеца, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Търговеца, Търговецът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

(3) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Търговеца.

(4) Търговецът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

(5) Търговецът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Търговецът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

XIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА/ФОРСМАЖОР/

Чл.17. (1) Страните се освобождават от изпълнение на договорните си задължения в случай на форсмажор по чл.306, ал.2 ТЗ.

(2) При условие, че форсмажорът продължи повече от 14 (четиринадесет) работни дни, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетение за вреди.

(3) Изпълнението на задължение на Търговеца за организиране доставката на стоката, за получаване на върната стока или за връщане на суми на Потребителя ще се счита засегнато от непреодолима сила, когато за превозвача на стоката /вкл. при предаване на куриер/ или за оператора на платежната система за извършване на плащане, е налице форсмажор. Същото правило се прилага и за Потребителя, когато изпълнението от страна на лицето, което извършва предаването или приемането на стоката за връщане, или за оператора на платежната система, чрез която се извършва плащането на цената, е засегнато от действието на непреодолима сила.

XIV. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 18. (1) Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля.

(2) При възникнали спорове, Потребителите могат да се свържат с Търговеца на телефон (+359) 879265545 и да изпращат жалби и оплаквания на следния е-mail адрес: office@vzaro.bg.

(3) Търговецът ще се свърже с Потребителя в срок не по-дълъг от 5 (пет) дни, за да обсъди всички въпроси поставени от Потребителя с цел тяхното бързо и качествено разрешаване в интерес на двете страни.

Чл. 19. Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл.181, ал.4 от ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите.

Чл. 20. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в Република България. Като спрямо този договор и всички произтичащи от него права и задължения за страните се прилага българското законодателство.

XV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 21. За изработка на артикул по индивидуални размери е необходимо да заплатите капаро от 50% от сумата по банков път. Артикули по индивидуални размери не могат да бъдат връщани и/или заменяни

Чл. 22. За "НЕнамалени артикули" се считат артикулите с единична реална (не зачеркната) цена и тези които не попадат в оферти от типа: "Вземи два продукта на цената на един".

Чл. 23. Електронният магазин, си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на Потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн-магазина.

Настоящите Общи условия влизат в сила от 30.12.2021г.

-10% ПРИ ПЪРВА ПОРЪЧКА

Очаква ви изненада.

* задължително поле
cross
Любими 0
Виж Любими Продължаване с пазаруването
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram